• O škole

  Súkromná stredná odborná škola veterinárna v Bratislave vznikla v roku 1993, kedy ju založil doc. MVDr. Vladimír Jaký, CSc. (nar. 1934 - † 2012), ktorý bol až do svojho úmrtia jej prvým zriaďovateľom i riaditeľom súčasne.

  Škola pripravuje žiakov v študijnom odbore 4336 M Veterinárne zdravotníctvo a hygiena.

  Štúdium je denné, štvorročné, jeho súčasťou je 18 týždňov praxe v Zoologickej záhrade Bratislava, v chovoch hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny. V 3. a 4. ročníku absolvujú žiaci prax u súkromných veterinárnych lekárov, v Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave v Bratislave a v potravinárskych prevádzkach. Štúdium je ukončené maturitou.

  Učebný plán školy obsahuje všeobecnovzdelávacie a odborné predmety:

  Všeobecnovzdelávacie predmety:

  • slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, dejepis, etická výchova alebo náboženská výchova a občianska náuka
  • matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia
  • telesná a športová výchova

  Odborné predmety:

  • aplikovaná chémia
  • aplikovaná biológia
  • anatómia a fyziológia v drobnochove
  • základy rastlinnej výroby
  • veterinárna starostlivosť v drobnochove
  • hygiena a technológia chovu zvierat
  • reprodukcia hospodárskych zvierat
  • inseminácia
  • ekonomika a podnikanie
  • výživa a dietetika
  • laboratórna technika
  • anatómia a fyziológia psov
  • zdravotná starostlivosť v chove psov
  • genetika a reprodukcia psov
  • chirurgia
  • praktické cvičenia z chirurgie
  • zoológia
  • základy latinčiny
  • základy patológie
  • základy mechanizácie
  • asanácia
  • špeciálna zoológia a etológia
  • špeciálna výživa a dietetika
  • špeciálna reprodukcia
  • choroby cudzokrajných zvierat
  • chov zvierat
  • mikrobiológia a parazitológia
  • hygiena potravín
  • hygiena potravín 2
  • chov, výživa a výcvik psov
  • veterinárna starostlivosť 2
  • laboratórna technika 2
  • farmakológia
  • ekológia
  • hygiena a technologia v drobnochove

  Povinne voliteľné predmety:

  • seminár z biológie, seminár z chémie, konverzácia z anglického a nemeckého jazyka, seminár zo slovenského jazyka a literatúry

  Krúžky:

  • Deutsch aktiv
  • English is easy
  • Tvorivé písanie
  • Fyzikálne experimenty v praxi
  • Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z biológie
  • Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z chémie
  • Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z matematiky
  • Chemické názvoslovie v praxi
  • Športové hry

   

  Zobraziť viac
 • Aktuality

  September   

  • 2.9. - začiatok školského roka, slávnostné otvorenie o 9.00 hod.
  • privítanie žiakov 1. ročníka, oboznámenie so študijnými povinnosťami, zdravotné preukazy do 10.9.
  • 3.9. - prihlásenie žiakov 4. ročníka na maturitnú skúšku
  • vzdelávacie poukazy pre 1. – 4. ročník
  • 3.9. - preberanie učebníc – 1. – 4. ročník
  • do 9.9. - prihlásenie sa do krúžkov a odovzdanie Vzdelávacieho poukazu
  • 9.9. - rodičovské združenie pre 1. – 4. ročník o 16.30
  • do 13.9. - prihlášky žiakov 4. ročníka na MS so žiadosťou o výnimku z MS
  • plavecký kurz pre žiakov 1. ročníka v 2 skupinách: 1. skupina   20.9. – 24.9., 2. skupina   27.9. – 1.10.
  • PRAX - 1. ročník : 1. skupina  27.9. – 1.10., 2. skupina 20.9. – 24.9. 
  • Biela pastelka – zbierka pre slabozrakých (podľa ponuky)
  • informácia o stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)
  • príprava praxe pre 2. ročník – v ZOO Bratislava, ŠVPÚ, veterinárne ambulancie, na roľníckom družstve podielnikov Most pri Bratislave
  • príprava praxe pre 3. ročník podľa študijného zamerania – ZOO, ŠVPÚ, súkromné veterinárne ambulancie, pet predajne, výstavy psov, na roľníckom družstve podielnikov Most pri Bratislave
  • zasadnutie predmetových komisií – plán činnosti na školský rok 2021/2022
  • exkurzia – chov včiel (Devínska Nová Ves – včelárstvo Dedinský)
  • exkurzia – chov koní Miloslavov - 4.ročník
  • výstava mačiek – 3. ročník (drobnochov)
  • exkurzia – Botanická záhrada
  • výstava drobnochovu – Ivanka pri Dunaji – 3. - 4. ročník
  • divadelné predstavenie – 4. ročník 
  Zobraziť viac
 • Triedny koncoročný výlet na vode Triedny koncoročný výlet na vode

  Školský rok 2020/2021 bol pre nás všetkých dosť turbulentný, naši tretiaci sa však rozhodli, že si koniec školského roka spestria a užijú spoločne na vode. Celé sa to začalo 18.6. na autobusovej stanici, kde sme sa všetci stretli a vybrali sa naproti novým zážitkom. Vyzbrojení opaľovacími krémami, desiatou a záchrannými vestami sme v obci Nový Trh nasadli na člny a vybrali sme sa splavovať Malý Dunaj. Ako správni veterinári sme počas plavby pozorovali rôzne zvieratá a užili sme si rýchlejšie aj pomalšie pasáže, preteky, vodu a slnko. Po úspešnom splave a vylodení nás v Jelke pri Mlyne čakala zaslúžená odmena v podobe kofoly, výborne pripravenej ryby, hranoliek či nanuku. Žiaci s vyučujúcimi, v tento deň prezlečenými za kapitánov, si tento deň užili a odniesli si krásne spomienky.

  Zobraziť viac
 • Prax žiakov 2. ročníka Prax žiakov 2. ročníka

  Druhý ročník našej školy sa zúčastnil 2-týždňovej praxe – od 7.6. do 18.6. 2021. Ako žiaci ostatných ročníkov i druháci hodnotili prax na výbornú. Prax absolvovali pod vedením skúsených inštruktorov v ZOO Bratislava, v MiniZOO Devín a v prevádzkach SuperZOO po celom území Bratislavy. Počasie nesklamalo, celý čas bolo krásne slnečno a teplo a preto okrem praktických skúseností a zručností žiaci získali bronzový odtieň pokožky. V denníkoch praxe sa objavia určite zaujímavé príspevky, popisy činností a pekné fotky.

  Zobraziť viac
 • Prax žiakov 3. ročníka Prax žiakov 3. ročníka

  Aj naši tretiaci sa konečne, po dlhom období dištančného vzdelávania, dočkali praxe. Absolvovali ju počas dvoch týždňov od 24.5. do 4.6. 2021. Vystriedali niekoľko pracovísk praxe – ZOO Bratislava, MiniZOO Devín a zúčastnili sa aj praxe vo veterinárnych ambulanciách. Zo všetkých pracovísk priniesli len to najlepšie hodnotenie – známky „výborný“. Teraz sa vrátili plní nielen zážitkov, ale aj získaných vedomostí a zručností do školských lavíc. Ale prax bude pokračovať....Od 21.6. sa na pracoviská ešte na dva týždne vrátia.

  Zobraziť viac
 • Dovidenia, maturanti! Dovidenia, maturanti!

  Dňa 24.5.2021 sa naši maturanti naposledy posadili do lavíc vo svojej triede. Prišli si poslednýkrát prevziať vysvedčenia. Tento moment sme si zvečnili fotkou. Veď, nech majú na čo spomínať ....
  Milí naši bývalí žiaci, želáme Vám veľa úspechov v univerzite Vášho života, spokojnosť a splnené kariérne a životné sny.
  Váš pedagogický kolektív

  Zobraziť viac