obr1 obr2 obr3 obr4

O škole

Súkromná stredná odborná škola veterinárna v Bratislave vznikla v roku 1993, kedy ju založil doc. MVDr. Vladimír Jaký, CSc. (nar. 1934 - † 2012), ktorý bol až do svojho úmrtia jej prvým zriaďovateľom i riaditeľom súčasne.

Škola pripravuje žiakov v študijnom odbore 4336 M Veterinárne zdravotníctvo a hygiena.

Štúdium je denné, štvorročné, jeho súčasťou je 18 týždňov praxe v Zoologickej záhrade Bratislava, v organizácii Sloboda zvierat, v chovoch hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny. V 3. a 4. ročníku absolvujú žiaci prax u súkromných veterinárnych lekárov, v Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave v Bratislave a v potravinárskych prevádzkach. Štúdium je ukončené maturitou.

Učebný plán školy obsahuje všeobecnovzdelávacie a odborné predmety:

Všeobecnovzdelávacie predmety:

 • slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, dejepis, etická výchova alebo náboženská výchova a občianska náuka
 • matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia
 • telesná a športová výchova

Odborné predmety:

 • aplikovaná chémia
 • aplikovaná biológia
 • anatómia a fyziológia v drobnochove
 • základy rastlinnej výroby
 • veterinárna starostlivosť v drobnochove
 • hygiena a technológia chovu zvierat
 • reprodukcia hospodárskych zvierat
 • inseminácia
 • ekonomika a podnikanie
 • výživa a dietetika
 • laboratórna technika
 • anatómia a fyziológia psov
 • zdravotná starostlivosť v chove psov
 • genetika a reprodukcia psov
 • chirurgia
 • praktické cvičenia z chirurgie
 • zoológia
 • základy patológie
 • základy mechanizácie
 • asanácia
 • špeciálna zoológia a etológia
 • špeciálna výživa a dietetika
 • špeciálna reprodukcia
 • choroby cudzokrajných zvierat
 • chov zvierat
 • mikrobiológia a parazitológia
 • hygiena potravín
 • hygiena potravín 2
 • chov, výživa a výcvik psov
 • veterinárna starostlivosť 2
 • laboratórna technika 2
 • farmakológia
 • ekológia
 • hygiena a technologia v drobnochove

Povinne voliteľné predmety:

 • seminár z biológie, seminár z chémie, konverzácia z anglického a nemeckého jazyka, seminár zo slovenského jazyka a literatúry

Krúžky:

 • Dopravná výchova
 • Fyzika v laboratóriu je hračka
 • Chemické pokusy
 • Konverzácia v anglickom jazyku
 • Deutsch aktiv
 • Laboratórne cvičenia z chémie
 • Latinský jazyk
 • Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z matematiky
 • Seminár z biológie
 • Seminár z chémie
 • Divadelný krúžok
 • Športové hry
 • Príprava na maturitnú skúšku z matematiky
 • Loptové hry
 • Kulturistika a posilňovanie
 • Krúžok žurnalistov
 • Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z chémie
 • Výpočtový seminár z chémie

Kurzy:

 • Ochrana života a zdravia
 • Telovýchovno – výcvikový kurz – plávanie
 • Telovýchovno – výcvikový kurz - lyžovanie
 • Odchyt túlavých zvierat
 • Dezinfekcia, dezinsekcie a deratizácie
 • Inseminácie
 • Príprava na získanie odbornej spôsobilosti posudzovania a senzorického hodnotenia potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov
 • Preparátorstvo – preparovanie pernatej, srstnatej zveri a trofejí
 • Preprava zvierat
 • Účelové cvičenia

Odborné zamerania:

V treťom a štvrtom ročníku sa študenti delia na skupiny s odbornými zameraniami:
 • 4336 M 01 - chov hospodárskych zvierat
 • 4336 M 02 - hygienická a laboratórna služba
 • 4336 M 03 - chov cudzokrajných zvierat
 • 4336 M 04 - drobnochov
 • 4336 M 05 - chov psov

Profil absolventa:

Viac ako polovica absolventov študuje, alebo už úspešne skončila štúdium na vysokých školách. Ostatní sa uplatňujú:
 • v ordináciách veterinárnych lekárov,
 • v poľnohospodárstve i potravinárstve,
 • kynológii i v chovoch koní,
 • dievčatá tiež ako laborantky v štátnom veterinárnom a potravinárskom ústave a v ústavoch Slovenskej akadémie vied (virologickom, neuroimunologickom pri diagnostike BSE),
 • na veterinárnych klinikách.

Škola každoročne otvára iba jednu triedu pre cca 30 žiakov. Žiaci sú prijímaní po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky (viď Prijímacie skúšky).

S rodičmi /zákonnými zástupcami/ žiakov, ktorí boli prijatí na štúdium, zriaďovateľ podpisuje zmluvu, ktorej súčasťou je ich súhlas s platením príspevkov na výchovu a vzdelávanie žiaka. Príspevok pre daný školský rok je rozdelený na 4 splátky. Platba sa realizuje štvrťročne – vždy vopred. Pre školský rok 2016/2017 je zriaďovateľom stanovená výška štvrťročnej splátky v sume 170,- €. Z príspevku sú hradené náklady na teoretickú výučbu, praktickú výučbu, náklady na prevádzku priestorov potrebných na vyučovanie, materiálno-technické vybavenie školy, časť mzdových nákladov, odborné exkurzie, plavecký telovýchovný kurz, odmeny za vynikajúci prospech žiakov na konci školského roka, športové súťaže, atď. Škola ďalej poskytuje žiakom bezplatnú výpožičku učebníc, beletrie a odbornej literatúry. Príspevok v sebe nezahŕňa ďalšie prípadné náklady za činnosť tretích osôb, ako sú napr.: ubytovanie, strava, cestovné náklady, vstupenky na kultúrne podujatia, náklady spojené s telovýchovnými a obdobnými kurzami a akciami (doprava, ubytovanie, lyžiarske vleky, strava ...), náklady na kurz autoškoly a pod.

Čo sa u nás udialo

Naša škola sa zapojila do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania“. Cieľom projektu je skvalitniť testovanie a zvýšiť objektivitu posudzovania vzdelávacích výsledkov žiakov. Veríme, že sa žiakom testovanie zapáči, a aj vďaka tomuto projektu sa zvýši vzdelanostná úroveň žiakov.
   

 

Navždy sa zachováááá......
Ešte sme vám dlžní fotky zo stužkovej, ktorá sa konala 11.11.2016. Naši maturanti ju zvládli na výbornú, čo samozrejme očakávame aj na maturitách. Skvelý program, výborná zábava do neskorých nočných hodín, baviaci sa študenti, rodičia, priatelia a samozrejme aj pedagógovia. Latka je nastavená na ďalšie roky poriadne vysoko!2016 11 stuzkova

 

December

Drogám dávame jasné „NIE!“
V rámci protidrogových aktivít nás navštívil p. JUDr. Rastislav Ďurove z občianskeho združenia RE/set. Pripravil si pre nás veľmi zaujímavu prezentáciu o „ľahkých“ i „tvrdých“drogách, ich pôvode a reakciách ľudského organizmu na ne. Ako skúsený právnik okorenil tieto fakty o dôsledky užívania drog z právneho hľadiska. Žiaci prvého, druhého a tretieto ročníka mali mnoho otázok, na ktoré im pán doktor Ďurove odpovedal počas plodnej dvojhodinovej diskusie.

 

Výstava Agrokomplex Nitra
Dňa 25.11.2016 sa žiaci IV.VET zameranie drobnochov zúčastnili XIX. celoštátnej a I. Vyšehradskej výstavy zvierat v Nitre v priestoroch výstaviska Agrokomplex. Žiaci mali možnosť naživo vidieť jednotlivé plemená králikov, holubov, kačíc, husí, sliepok, moriek a prepelíc, ktoré poznajú z teoretickej výučby. Prezreli si i expozíciu kanárikov. Zúčastnili sa priamo posudzovania plemien králikov a na oceňovacích lístkoch si prečítali hodnotenie, prednosti, chyby a odporúčania. Bolo to cenné stretnutie s chovateľmi a posudzovateľmi, kde získali praktické rady, skúsenosti a vedomosti. Ďakujem ochotným posudzovateľom a usporiadateľom, že boli ochotní sa o svoje vedomosti a skúsenosti s nami podeliť.2016 12 vystava

 

Exkurzia VIEDEŇ
V pondelok 19.12. 2016 sa žiaci našej školy v počte 48 žiakov zúčastnili návštevy Viedne. Boli na predvianočnej jazykovej exkurzii. Všetci dobre naladení a oblečení sa stretli zavčas ráno a autobusom sa presunuli do hlavného mesta Rakúska.
Prvou zastávkou bolo Technické múzeum. Žiaci s nadšením prechádzali jednotlivé expozície a skúšali si interaktívne pomôcky a výdobytky technického sveta. Väčšina skonštatovala, že sa im múzeum veľmi páčilo.
Druhou zastávkou bolo Prírodovedné múzeum. Historická budova na námestí Márie Terézie žiakov očarila. Múzeum prechádzali s veľkým záujmom. Pán profesor Kopčok im podal aj odborný výklad k niektorým častiam výstavy, najmä k vystaveným parazitom ako aj k rôznym druhom zvierat. Múzeum bolo zaujímavé a naozaj pekné.
Nakoniec sa žiaci poprechádzali po vianočných trhoch na Radničnom námestí, ochutnali miestne špeciality a nakúpili malé suveníry. S úsmevom nasávali vianočnú atmosféru a v dobrej nálade sa vrátili večer príjemne unavení do Bratislavy.
Okrem milých fotiek ostanú všetkým aj krásne spomienky na adventnú Viedeň.2016 12 vieden

 

Pešo a s úsmevom
16. 12. 2016 si žiaci, ktorí nehrali volejbalový turnaj, urobili výlet nad Bratislavu na Turistickú rozhľadňu. Bohužiaľ, počasie nebolo ako predchádzajúci deň, bolo zatiahnuté, ale nám sa aj tak páčilo. Čerstvý vzduch a pohyb vedia zlepšiť náladu. Vrelo odporúčame!2016 12 rozhladna

 

Alkohol - opica - molekuly
Dňa 13. decembra sa trieda III.VET zúčastnila exkurzie Vedecká cukráreň, ktorá sa konala v priestoroch CVTI SR na Patrónke. V ňom pracovník STU Peter Szolcsányi v interaktívnej prednáške "Alkohol, opica a molekuly - Silvestrovský špeciál" pútavo porozprával, aký chemický proces je za tvorbou alkoholu a ako ho telo rozkladá a zbavuje sa jeho derivátov. Z fyzikálneho hľadiska bolo pre našich študentov zaujímavé, ako sa počíta koncentrácia alkoholu v krvi, ako sa počítajú promile a ako dlho trvá, kým sa organizmus alkoholu zbaví.2016 12 alkohol

 

Deň otvorených dverí
Tohtoročný Deň otvorených dverí máme úspešne za sebou. Dopadol na výbornú. Pravdepodobne najvydarenejší ročník navštívilo cca 100 ľudí, ktorí mohli v našej aule stretnúť miláčikov našich študentov - od psov, králikov, morčiat, cez fretky, osmákov, ježkov, až po leguány, pavúky a axolotle. Okrem toho pani riaditeľka podala rozsiahle informácie o škole, štvrtáčky porozprávali o praxi, zdatní štvrtáci fixovali psov a šikovní prváci mikroskopovali ostošesť. Ďakujeme našim hosťom a ešte viac všetkým, ktorí sa podieľali na hladkom priebehu vydarenej akcie!2016 12 dod

 

Veda má budúcnosť
V pondelok 5.12. absolvovali naši tretiaci návštevu firmy Bayer v rámci projektu Veda má budúcnosť. V úvodnej časti im bola predstavená samotná firma a potom nasledovala prednáška a produktoch firmy v sekcii Animal health. V tretej časti si potom žiaci boli obzrieť priestory Bayeru, aby tak získali predstavu o pracovnej náplni zamestnancov firmy.2016 12 veda

 

Zobraziť staršie udalosti >>