Slider
 • O škole

  Súkromná stredná odborná škola veterinárna v Bratislave vznikla v roku 1993, kedy ju založil doc. MVDr. Vladimír Jaký, CSc. (nar. 1934 - † 2012), ktorý bol až do svojho úmrtia jej prvým zriaďovateľom i riaditeľom súčasne.

  Škola pripravuje žiakov v študijnom odbore 4336 M Veterinárne zdravotníctvo a hygiena.

  Štúdium je denné, štvorročné, jeho súčasťou je 18 týždňov praxe v Zoologickej záhrade Bratislava, v chovoch hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny. V 3. a 4. ročníku absolvujú žiaci prax u súkromných veterinárnych lekárov, v Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave v Bratislave a v potravinárskych prevádzkach. Štúdium je ukončené maturitou.

  Učebný plán školy obsahuje všeobecnovzdelávacie a odborné predmety:

  Všeobecnovzdelávacie predmety:

  • slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, dejepis, etická výchova alebo náboženská výchova a občianska náuka
  • matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia
  • telesná a športová výchova

  Odborné predmety:

  • aplikovaná chémia
  • aplikovaná biológia
  • anatómia a fyziológia v drobnochove
  • základy rastlinnej výroby
  • veterinárna starostlivosť v drobnochove
  • hygiena a technológia chovu zvierat
  • reprodukcia hospodárskych zvierat
  • inseminácia
  • ekonomika a podnikanie
  • výživa a dietetika
  • laboratórna technika
  • anatómia a fyziológia psov
  • zdravotná starostlivosť v chove psov
  • genetika a reprodukcia psov
  • chirurgia
  • praktické cvičenia z chirurgie
  • zoológia
  • základy latinčiny
  • základy patológie
  • základy mechanizácie
  • asanácia
  • špeciálna zoológia a etológia
  • špeciálna výživa a dietetika
  • špeciálna reprodukcia
  • choroby cudzokrajných zvierat
  • chov zvierat
  • mikrobiológia a parazitológia
  • hygiena potravín
  • hygiena potravín 2
  • chov, výživa a výcvik psov
  • veterinárna starostlivosť 2
  • laboratórna technika 2
  • farmakológia
  • ekológia
  • hygiena a technologia v drobnochove

  Povinne voliteľné predmety:

  • seminár z biológie, seminár z chémie, konverzácia z anglického a nemeckého jazyka, seminár zo slovenského jazyka a literatúry
  Zobraziť viac
 • Aktuality

  December

  • 5.12 - 11.12. - školské kolo jazykových olympiád
  • 5.12. - Deň otvorených dverí
  • 6.12. – mikulášsky volejbalový turnaj
  • 20.12. – vianočná korčuľa
  • účelové cvičenie
  • kurz na ochranu života a zdravia
  • exkurzia Viedeň – prehliadka historického mesta, vianočné trhy (podľa záujmu)
  • Vianoce s úsmevom – zbierka (podľa ponuky)
  • 23.12.19 – 7.1.20 - vianočné prázdniny

  Január

  • od 11.1. - lyžiarsky výcvikový kurz - 2. ročník
  • 22.1. - polročná klasifikácia
  • 31.1. - odovzdávanie polročných výpisov

  Február

  • 3.2. - polročné prázdniny
  • 4.2. – zasadnutie predmetových komisií
  • 4.2.- 21.2. - komisionálne skúšky
  • 17.2.- 21.2. – jarné prázdniny
  • krajské kolo jazykových olympiád
  • protidrogová prednáška

  Marec

  • 1.3. - rodičovské združenie – 4. ročník – informácia o MS
  • 16.3.- 20.3. - PRAX - 1. ročník
  • 17.3. - EČ a PFIČ MS zo SJL
  • 17.3. a 18.3. – účelové cvičenie - 2. ročník
  • 17.3. a 18.3. - kurz na ochranu života a zdravia - 3. ročník
  • 18.3. - EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov
  • 27.3. - volejbalový turnaj AMOS KANT CUP (alebo iná športová aktivita)
  • príprava žiakov 4. ročníka podľa zamerania na praktickú časť maturitnej skúšky
  • školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti.
  • Hory a mesto – Ekotopfilm - 1., 2., 3. ročník
  Zobraziť viac
 • História a vývoj počítačov História a vývoj počítačov

  V piatok 22. novembra trieda I. VET navštívila Múzeum počítačov pri Výpočtovom stredisku SAV. Pod odborným vedením doc. Martina Šperku sa žiaci dozvedeli o histórii vzniku a vývoja počítačov od najstarších mechanických a elektrónkových až po dnešné, polovodičové. Žiaci využili aj jedinečnú možnosť osobne si pozrieť jednotlivé súčiastky počítačov a videli, ako sa časom vyvíjali.

  Zobraziť viac
 • Návšteva výstavy v Nitre Návšteva výstavy v Nitre

  Dňa 22.11.2019 sa žiaci III.VET a IV.VET odborného zamerania drobnochov zúčastnili Celoštátnej výstavy zvierat v Nitre. Pozreli si expozície králikov, hydiny, holubov a exotických vtákov. Dozvedeli sa o posudzovaní zvierat od chovateľov SZCH. Mali možnosť vidieť rôzne plemená, o ktorých mali len teoretické vedomosti.

  Zobraziť viac
 • HODINA DEŤOM HODINA DEŤOM

  Láska k zvieratám je na našej škole samozrejmosť, avšak ani pomoc ľuďom v núdzi nie je našim žiakom cudzia. Preto sa dňa 14.11. 2019 vybrali žiaci s pokladničkami do ulíc a zapojili sa do zbierky s názvom Hodina deťom, aby pomohli deťom a mladým ľudom, ktorí to potrebujú. Našim žiakom sa podarilo vyzbierať krásnych 270eur. Sme radi, že sme spravili dobrú vec a pomohli plniť detské sny.

  Zobraziť viac
 • PRAX tretiakov na farme ETELKA PRAX tretiakov na farme ETELKA

  V dňoch 13.-15.11.2019 sa žiaci III.VET zameranie Chov hospodárskych zvierat zúčastnili odbornej praxe na farme Etelka v Prašníku. Zoznámili sa s chovom kráv, prasiat, husí a sliepok. Postarali sa o čistenie koní, naučili sa ich sedlať a odmenou bolo jazdenie na koňoch. Navštívili tiež Ranč pod Babicou, ktorý je zameraný na chov exotických zvierat a chránených živočíchov. Všetci nad mieru spokojní sa vrátili po troch dňoch domov samozrejme s krásnymi zážitkami a novými odbornými skúsenosťami.

  Zobraziť viac
 • VÝLOV RÝB - exkurzia Veľké Blahovo VÝLOV RÝB - exkurzia Veľké Blahovo

  Dňa 11.11.2019 sa žiaci III.VET a IV.VET zúčastnili predvianočného výlovu rybníka vo Veľkom Blahove. Dozvedeli sa o význame chovu rýb, vplyvu rybníkov na životné prostredie, zadržiavanie vody v krajine. Videli výlov, triedenie, nakladanie a transport rýb. Prezreli si odchovné nádrže na rozmnožovanie plôdika. Samozrejme sa dozvedeli veľa nového a videli veľa zaujímavého.

  Zobraziť viac
 • Nie je štvrtok ako štvrtok Nie je štvrtok ako štvrtok

  Žiaci štvrtého ročníka vymenili klasický program štvrtkových praxí za niečo zaujímavejšie.... Zúčastnili sa pomocných prác na RDP Most pri Bratislave, kde pomáhali pri určovaní pohlavia husí a pri rozdeľovaní týchto operencov podľa pohlavia. Iný deň zase spolu s tretiakmi ošetrovali paznechty ovciam. Práca ich veľmi bavila i pobavila a boli skutočne dobrými pomocníkmi na družstve. Okrem toho jednu zo štvrtkových praxí strávili žiaci štvrtého ročníka v Hrubej Borši v Danube Polo klube pri koňoch. Okrem veľmi zaujímavej prednášky mali možnosť vyskúšať si ošetrovanie a kŕmenie koní ako i jazdu na koni. Dá sa povedať, že si vyskúšali z každého rožku trošku.....

  Zobraziť viac