obr1 obr2 obr3 obr4

O škole

Súkromná stredná odborná škola veterinárna v Bratislave vznikla v roku 1993, kedy ju založil doc. MVDr. Vladimír Jaký, CSc. (nar. 1934 - † 2012), ktorý bol až do svojho úmrtia jej prvým zriaďovateľom i riaditeľom súčasne.

Škola pripravuje žiakov v študijnom odbore 4336 M Veterinárne zdravotníctvo a hygiena.

Štúdium je denné, štvorročné, jeho súčasťou je 18 týždňov praxe v Zoologickej záhrade Bratislava, v organizácii Sloboda zvierat, v chovoch hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny. V 3. a 4. ročníku absolvujú žiaci prax u súkromných veterinárnych lekárov, v Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave v Bratislave a v potravinárskych prevádzkach. Štúdium je ukončené maturitou.

Učebný plán školy obsahuje všeobecnovzdelávacie a odborné predmety:

Všeobecnovzdelávacie predmety:
 • slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, dejepis, etická výchova alebo náboženská výchova a občianska náuka
 • matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia
 • telesná a športová výchova

Odborné predmety:

 • aplikovaná chémia
 • aplikovaná biológia
 • anatómia a fyziológia v drobnochove
 • základy rastlinnej výroby
 • veterinárna starostlivosť v drobnochove
 • hygiena a technológia chovu zvierat
 • reprodukcia hospodárskych zvierat
 • inseminácia
 • ekonomika a podnikanie
 • výživa a dietetika
 • laboratórna technika
 • anatómia a fyziológia psov
 • zdravotná starostlivosť v chove psov
 • genetika a reprodukcia psov
 • chirurgia
 • praktické cvičenia z chirurgie
 • zoológia
 • základy patológie
 • základy mechanizácie
 • asanácia
 • špeciálna zoológia a etológia
 • špeciálna výživa a dietetika
 • špeciálna reprodukcia
 • choroby cudzokrajných zvierat
 • chov zvierat
 • mikrobiológia a parazitológia
 • hygiena potravín
 • hygiena potravín 2
 • chov, výživa a výcvik psov
 • veterinárna starostlivosť 2
 • laboratórna technika 2
 • farmakológia
 • ekológia
 • hygiena a technologia v drobnochove

Povinne voliteľné predmety:

 • seminár z biológie, seminár z chémie, konverzácia z anglického a nemeckého jazyka, seminár zo slovenského jazyka a literatúry

Krúžky:

 • Dopravná výchova
 • Fyzika na detskom ihrisku
 • Chemické pokusy
 • Konverzácia v anglickom jazyku
 • Deutsch aktiv
 • Laboratórne cvičenia z chémie
 • Latinský jazyk
 • Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z matematiky
 • Seminár z biológie
 • Seminár z chémie
 • Divadelný krúžok
 • Športové hry
 • Príprava na maturitnú skúšku z matematiky
 • Loptové hry
 • Kulturistika a posilňovanie
 • Krúžok žurnalistov

Kurzy:

 • Ochrana života a zdravia
 • Telovýchovno – výcvikový kurz – plávanie
 • Telovýchovno – výcvikový kurz - lyžovanie
 • Odchyt túlavých zvierat
 • Dezinfekcia, dezinsekcie a deratizácie
 • Inseminácie
 • Príprava na získanie odbornej spôsobilosti posudzovania a senzorického hodnotenia potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov
 • Preparátorstvo – preparovanie pernatej, srstnatej zveri a trofejí
 • Preprava zvierat
 • Účelové cvičenia

Odborné zamerania:

V treťom a štvrtom ročníku sa študenti delia na skupiny s odbornými zameraniami:
 • 4336 M 01 - chov hospodárskych zvierat
 • 4336 M 02 - hygienická a laboratórna služba
 • 4336 M 03 - chov cudzokrajných zvierat
 • 4336 M 04 - drobnochov
 • 4336 M 05 - chov psov

Profil absolventa:

Viac ako polovica absolventov študuje, alebo už úspešne skončila štúdium na vysokých školách. Ostatní sa uplatňujú:
 • v ordináciách veterinárnych lekárov,
 • v poľnohospodárstve i potravinárstve,
 • kynológii i v chovoch koní,
 • dievčatá tiež ako laborantky v štátnom veterinárnom a potravinárskom ústave a v ústavoch Slovenskej akadémie vied (virologickom, neuroimunologickom pri diagnostike BSE),
 • na veterinárnych klinikách.

Škola každoročne otvára iba jednu triedu pre cca 30 žiakov. Žiaci sú prijímaní po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky (viď Prijímacie skúšky).

S rodičmi /zákonnými zástupcami/ žiakov, ktorí boli prijatí na štúdium, zriaďovateľ podpisuje zmluvu, ktorej súčasťou je ich súhlas s platením príspevkov na výchovu a vzdelávanie žiaka. Príspevok pre daný školský rok je rozdelený na 4 splátky. Platba sa realizuje štvrťročne – vždy vopred. Pre školský rok 2016/2017 je zriaďovateľom stanovená výška štvrťročnej splátky v sume 170,- €. Z príspevku sú hradené náklady na teoretickú výučbu, praktickú výučbu, náklady na prevádzku priestorov potrebných na vyučovanie, materiálno-technické vybavenie školy, časť mzdových nákladov, odborné exkurzie, plavecký telovýchovný kurz, odmeny za vynikajúci prospech žiakov na konci školského roka, športové súťaže, atď. Škola ďalej poskytuje žiakom bezplatnú výpožičku učebníc, beletrie a odbornej literatúry. Príspevok v sebe nezahŕňa ďalšie prípadné náklady za činnosť tretích osôb, ako sú napr.: ubytovanie, strava, cestovné náklady, vstupenky na kultúrne podujatia, náklady spojené s telovýchovnými a obdobnými kurzami a akciami (doprava, ubytovanie, lyžiarske vleky, strava ...), náklady na kurz autoškoly a pod.

Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni, mimobratislavskí žiaci si môžu zabezpečiť ubytovanie v domovoch mládeže.

 

Čo sa u nás udialo

Naša škola sa zapojila do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania“. Cieľom projektu je skvalitniť testovanie a zvýšiť objektivitu posudzovania vzdelávacích výsledkov žiakov. Veríme, že sa žiakom testovanie zapáči, a aj vďaka tomuto projektu sa zvýši vzdelanostná úroveň žiakov.
   

Máj

Dogdays
Cez víkend 28. a 29.5. sa na dostihovej dráhe v Petržalke konali tzv. "DOGDAYS". Počas tejto akcie boli prezentované psie športy, ako napríklad Agility, Obedience, Mondioring alebo Flyball. Naši žiaci si okrem ukážok mohli pohovoriť s mnohými odborníkmi v oblasti chovu psov a dozvedieť sa nové trendy v starostlivosti o zdravie psa a jeho výživu.2016-05-dogdays

 

Prax prvákov, druhákov a tretiakov
V týždni konania TČOZ boli tri naše nižšie ročníky na ďalšom bloku v rámci praxe. Prax od pondelka do štvrtka prebiehala už tradične v ZOO, ZOOdome Bratislava a u súkromných veterinárnych lekárov v ambulanciách a na klinikách. V piatok 27.5. si potom boli žiaci pozrieť aktuálnu výstavu v SNM "Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov" a tiež stálu expozíciu - Zázraky prírody, biodiverzita Slovenska.2016-05-prax

 

Piatkové predpoludnie 20. 5. 2016 naši prváci spolu s druhákmi navštívili ďalší zaujímavý festival s environmentálnou tematikou - Envirofest. Témy boli rôznorodé, od lužných lesov cez vegánstvo až po redukciu škodlivých látok vo vzduchu. Zaujímavý a poučný program vyvrcholil súťažou. Ako darček sme dostali dva stromčeky, ktoré v blízkej dobe plánujeme zasadiť v areáli školy.2016-05-enviroment1

 

Z čoho sú zložené hviezdy?
Naši žiaci to zistili v piatok 13.mája. Trieda I.VET sa zúčastnila v optickom laboratóriu Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU motivačnej prednášky o optike. Od RNDr. Juraja Chlpíka, PhD. sa dozvedeli, čo je svetlo, ako prechádza prekážkami a ako vieme pomocou elektromagnetického vlnenia zistiť, z čoho sú zložené ďaleké hviezdy. Študenti videli, ako sa pracuje s laserom a na vlastné oči videli hologram.2016-05-hviezdy

 

Rómeo a Júlia podľa Adely Banášovej
Žiaci 2. a 3. ročníka s nadšením privítali možnosť navštíviť 3. 5. 2016 Pyramídu - Slovenský rozhlas, kde nám ponúkli nevšednú, no o to zaujímavejšiu, kompozíciu vážnej hudby - divadla - hovoreného slova. Známy príbeh lásky medzi Rómeom a Júliou dopĺňala hudba Prokofieva a farebná hra svetiel a svetelných efektov. Adela nás informovala, s vtipom, ako to asi len ona dokáže, o celom dianí na javisku a zoznámila nás i s hudobnými nástrojmi zastúpenými vo filharmónii. Neskutočne silný zážitok! Ďakujeme Slovenskému rozhlasu!2016-05-romeo

 

Zobraziť staršie udalosti >>