obr1 obr2 obr3 obr4

Aktuality

Október

 • 13.- 14.10. – Agility – Kamenný mlyn
 • 15.- 19.10. – PRAX - 2. ročník
 • 27.- 28.10. – Medzinárodná výstava psov
 • súťaž záchranárskych psov – Rohožník
 • Bonitácia policajných psov – Moravský Sv. Ján – 3. ročník
 • Festival Jeden svet (podľa ponuky)
 • kontrola žiakov na praxi
 • odborná prednáška v aule (ochorenia zubov u psov)
 • exkurzia v chove HD (PD Podunajské Biskupice) - 2. ročník
 • 31.10. - jesenné prázdniny

November

 • 2.11. – jesenné prázdniny
 • 5.11. – 23.11. – PRAX - 3. ročník (podľa študijného zamerania)
 • 7.11. - štvrťročná klasifikačná porada
 • 24.- 25.11. – Celoštátna výstava zvierat 2018 (Nitra) – 3.- 4. ročník
 • Hodina deťom – zbierka pre detské domovy (podľa ponuky termínu)
 • príprava stredoškolskej odbornej činnosti
 • exkurzia – chov hydiny (Bernolákovo) – 3. ročník
 • exkurzia v chove HD (PD Podunajské Biskupice) – 2. ročník
 • exkurzia vo firme BAYER – 3. ročník (“Veda má budúcnosť”)

December

 • 6.12. - školské kolo jazykových olympiád
 • 6.12. - Deň otvorených dverí
 • 14.12. – volejbalový turnaj
 • 22.12.18 – 7.1.19 - vianočné prázdniny
 • účelové cvičenie 1. a 2. ročník
 • kurz na ochranu života a zdravia - 3. ročník (1 deň)
 • exkurzia Viedeň – prehliadka historického mesta, vianočné trhy (podľa záujmu)
 • kontrola prípravy prác na SOČ
 • akcia „Vianočná korčuľa“
 • exkurzia Bitúnok Senec (prípadne január) – 4. ročník
 • Vianoce s úsmevom – zbierka (podľa ponuky)

Január

 • od 13.1. - lyžiarsky výcvikový kurz - 2. ročník
 • 23.1. - polročná klasifikácia
 • 31.1. - odovzdávanie polročných výpisov

Február

 • 1.2. - polročné prázdniny
 • 4.2. – zasadnutie predmetových komisií
 • 4.2.- 22.2. - komisionálne skúšky
 • 25.2.- 1.3. – jarné prázdniny
 • krajské kolo jazykových olympiád
 • druhá návšteva firmy Bayer – HR blok

Marec

 • 6.3. - rodičovské združenie – 4. ročník – informácia o MS
 • 11.3.- 15.3. - PRAX - 2. ročník
 • 12.3. - EČ a PFIČ MS zo SJL
 • 12.3. a 13.3. - kurz na ochranu života a zdravia - 3. ročník (1 deň)
 • 13.3. - EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov
 • 22.3. - volejbalový turnaj AMOS KANT CUP (alebo iná športová aktivita)
 • príprava žiakov 4. ročníka podľa zamerania na praktickú časť maturitnej skúšky
 • školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti.
 • Hory a mesto – Ekotopfilm - 1., 2., 3. ročník

Apríl

 • plavecký kurz pre žiakov 1. ročníka v 2 skupinách:
 • 1. skupina 1.4. – 5.4.
 • 2. skupina 8.4. – 12.4.
 • PRAX - 1. ročník : 1. skupina 1.4. – 5.4., 2. skupina 8.4. – 12.4.
 • 9.4. - ¾ -ročná klasifikačná porada
 • 11.4. - rodičovské združenie - 1. – 3. ročník o 16.30
 • 18.4.- 23.4. – veľkonočné prázdniny
 • náhradný termín EČ a PFIČ MS (podľa stanovenia MŠVVaŠ SR)
 • účasť na cvičení záchranárskych psov

Máj

 • praktická časť maturitnej skúšky (podľa harmonogramu)
 • prijímacie skúšky do 1. ročníka na štúdium v školskom roku 2019/2020 (podľa metodických pokynov)
 • zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020 (podľa prijímacích skúšok)
 • pedagogická rada pre 4. ročník (podľa termínu ústnej časti maturitnej skúšky )
 • akademický týždeň (podľa termínu ústnej časti maturitnej skúšky)
 • ústna časť maturitnej skúšky (podľa stanovenia MŠVVaŠ SR)
 • PRAX - 1 týždeň - 1. – 3. ročník (počas ústnej časti maturitnej skúšky)
 • odovzdávanie učebníc a vysvedčenia - 4. ročník (po ÚČ MS)
 • Úsmev ako dar – zbierka (podľa ponuky)
 • exkurzia – SAV Bratislava („Veda má budúcnosť“)
 • exkurzia – Dostihy – dostihová dráha Petržalka – 3. ročník

Jún

 • vyhodnotenie maturitných skúšok
 • 19.6. - pedagogická rada pre 3. ročník
 • 20.6. - preberanie a odovzdávanie učebníc – 3. ročník
 • 21.6. – koncoročný výlet – 3. ročník
 • 21.6. – koncoročný výlet – 2. ročník
 • 24.6.- 4.7. - 2-týždňová PRAX - 3. ročník - u súkromných veterinárnych lekárov
 • 25.6. - pedagogická rada pre 1. a 2. ročník
 • 27.6. - 2. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 27.6. - 1. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 28.6. - odovzdávanie vysvedčenia pre 1. a 2. ročník
 • Záverečná konferencia v SAV („Veda má budúcnosť“)

Júl, August

 • 1.7. – 31.8. - letné prázdniny
 • 26.8. - odovzdanie denníkov praxe 3. ročník v čase 9.00-12.00
 • komisionálne skúšky
 • príprava podkladov na školský rok 2019/2020

September 2019

 • 2.9.19 slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
 • žiaci 1. ročníka si prinesú kópiu koncoročného vysvedčenia z  9. ročníka ZŠ a 1 fotografiu o rozmere 3 x 4 cm
 • vysvedčenia pre 3. ročník

Čo ste zameškali

September

 • 3.9. - začiatok školského roka, slávnostné otvorenie o 9.00 hod.
 • privítanie žiakov 1. ročníka, oboznámenie so študijnými povinnosťami, zdravotné preukazy do 20.9.
 • 4.9. - prihlásenie žiakov 4. ročníka na maturitnú skúšku
 • vzdelávacie poukazy pre 1. – 4. ročník
 • 4.9. – preberanie učebníc – 1. – 4. ročník
 • do 7.9. - prihlásenie sa do krúžkov a odovzdanie Vzdelávacieho poukazu
 • 11.9. – náhradný termín ÚFIČ MS
 • do 14.9. - prihlášky žiakov 4. ročníka na MS so žiadosťou o výnimku z MS
 • 18.9. - rodičovské združenie pre 4. ročník o 16.30 (individuálne)
 • 19.9. – rodičovské združenie pre 1. – 3. ročník o 16.30
 • 24.9. – 28.9. - PRAX - 1. ročník
 • 21.9. - Biela pastelka – zbierka pre slabozrakých (3 dvojíce – 20.9. prinesú balíčky)
 • informácia o stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)
 • príprava praxe pre 2. ročník – v ZOOdom, ZOO Bratislava, ŠVPÚ, veterinárne ambulancie
 • príprava praxe pre 3. ročník podľa študijného zamerania – ZOO, ŠVPÚ, súkromné veterinárne ambulancie, pet predajne, výstavy psov
 • zasadnutie predmetových komisií – plán činnosti na školský rok 2018/2019
 • exkurzia – chov včiel (Devínska Nová Ves – včelárstvo Dedinský)
 • exkurzia – chov koní Miloslavov - 4 . ročník
 • výstava mačiek – 3. ročník
 • exkurzia – Botanická záhrada
 • BKZB – skúšky záchranárskych psov
 • výstava drobnochovu – Ivanka pri Dunaji – 3.- 4. ročník

Čo sa u nás udialo

Naša škola sa zapojila do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania“. Cieľom projektu je skvalitniť testovanie a zvýšiť objektivitu posudzovania vzdelávacích výsledkov žiakov. Veríme, že sa žiakom testovanie zapáči, a aj vďaka tomuto projektu sa zvýši vzdelanostná úroveň žiakov.
   

 

Súťažíme o pridelenie grantu na zariadenie posilňovne

Váš hlas nám pomôže vyhrať grant a budeme môcť cvičiť nielen ducha ale aj telo. V zdravom tele zdravý duch!
http://www.givenio.org/sk/grant/

Naši žiaci Vám ďakujú! PS: Ak by sme grant nezískali, je tu ešte iná možnosť. Nakupujete on-line? Pred nákupom uveďte názov našej školy a po zaplatení nám bude pripísané %. Bližšie info na http://www.givenio.com/sk/eshops/

Ďakujeme!

 

Október

Prax žiakov II. ročníka
Žiaci II.VET sa zúčastnili exkurzie na RDP v Moste pri Bratislave, kde si prehliadli farmu chovu hovädzieho dobytka. Kto mal záujem, mohol sa zúčastniť večerného dojenia, kde prakticky videl celý postup dojenia v automatickej dojárni. Po skončení si žiaci zakúpili kvalitné mlieko od kravičiek Jersey, ktoré predávajú na tejto farme, a ktoré má tukovosť viac ako 6%.2018 10 prax 2

 

Jeden svet 2018
11.10. 2018 si žiaci prvého a druhého ročníka spestrili vyučovací týždeň a oddýchli od každodenných povinností. Hneď z rána si pozreli dokumentárny film ČO DOKÁŽE LOŽ, ktorý bol zameraný na politickú situáciu a množstvo informácií, ktoré sa dokážu šíriť prostredníctvom sociálnych sietí. Druhá časť dňa bola venovaná exkurzií v centre nášho hlavného mesta. Historické pamiatky a zaujímavosti mesta pútavým spôsob odprezentovala pani učiteľka Mgr. Melišková.2018 10 jeden svet

 

September

Prax žiakov I. ročníka
Žiaci 1.VET sa v rámci praxe zúčastnili na exkurzii v Roľníckom družstve podielnikov v Moste pri Bratislave. Pozreli si ustajnenie, kŕmenie a chov hovädzieho dobytka mäsového a mliečneho typu. Videli automatickú dojáreň, zakúpili si čerstvé mlieko. Spestrením boli husi, ovce, kozy, daniele.2018 09 prax1

Noc výskumníkov
V piatok 28. septembra sa žiaci triedy II. VET zúčastnili podujatia Noc výskumníkov. 13 ročník sa uskutočnil v Starej tržnici. Za sprievodného programu moderovaného Vladom Voštinárom sa tam prezentovalo množstvo vedeckých inštitúcií a ústavov vysokých škôl, ktoré ukázali žiakom a širokej verejnosti, že veda nie sú len suché a nezáživné výpočty, ale môže to byť aj zábava. Prezentácia prebiehala na pódiu a záujemci o bližšie informácie si mohli výskumníkov potom nájsť v príslušných stánkoch.2018 09 noc vyskumnikov

 

DOD vo výcvikovom centre záchranárskych psov
V sobotu 22.9. sa konal Deň otvorených dverí BKZB vo výcvikovom centre záchranárskych psov v Rohožníku. A ako je už v rámci dlhoročnej spolupráce našej školy a BKZB dobrým zvykom, naši žiaci nemohli chýbať a svojím dielom prispeli pri organizácii tejto jedinečnej akcie. Viac info a fotiek z DOD.2018 09 dod

 

Exkurzia v chove koní
Vo štvrtok 13.septembra boli naši štvrtáci na exkurzii v chove koní. V rámci nej, okrem prehliadky stajní, si žiaci mohli vyskúšať aj základnú starostlivosť o srsť koňa, čím si zopakovali a doplnili vedomosti o chove koní v z predmetu HCH.2018 09 kone

 

Exkurzia v chove včiel
Vo štvrtok 6. septembra 2018 boli naši štvrtáci na exkurzii v chove včiel u pána Dedinského v Devínskej Novej Vsi. V prvej časti si pozreli prevádzku na spracovanie medu spojenú aj s ochutnávkou rôznych druhov medu. Následne si vypočuli prednášku na tému chov včiel a jeho význam. Na záver si boli obzrieť samotné včelstvá.2019 09 vcely

 

Cvičný poplach
Školský rok sme začali trochu netradične - požiarnym poplachom v stredu dňa 5.9.2018. Našťastie bol len cvičný. A ako sme ho zvládli? Náš bezpečnostný technik vyjadril spokojnosť a nádej na zlepšenie v budúcnosti - aby nás žiadny požiar nezaskočil. V to veríme aj my.2018 09 poplach

 

Zobraziť staršie udalosti >>